top of page

CGV

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden.

De raadpleging en het gebruik van  sites: www.samawellnessjette.be, www.samamassagebruxelles.be,  www.samawellness.be,  www.samaacademy.be,  www.samashopping.be,  www.samagroup.be     evenals de andere sites van de SAMA-groep, hierna "de Website" genoemd, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. 

Redacteur verantwoordelijk voor de site

CALM SPRL  : 193 JETTElaan, 1090 BRUSSEL- BELGI - Tel. 0488 / 946.551 - E-mail  kalmsprl@gmail.com  - Bedrijfsnummer 0676.408.615. Hierna genoemd "  SAM  ".

Gebruiker

De eenvoudige raadpleging van een pagina van de Website verleent u de kwaliteit van de gebruiker. De gebruiker erkent en aanvaardt dat:

  • de vorm en aard van de Website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd;

  • de uitgever kan naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de werking van de gehele of een deel van de website permanent of tijdelijk stopzetten.

  • hij is als enige verantwoordelijk voor elke schending van zijn verplichtingen onder de gebruiksvoorwaarden en de gevolgen van een dergelijke schending.

Juridische mededelingen en verkoopvoorwaarden:

Deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden hebben tot doel de overeenkomsten tussen de gebruiker en Sama te definiëren. De aankoop van een goed of een dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden. Deze site wordt beheerd door Sama, deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk door Sama zijn goedgekeurd.

De rol van Sama is een online ondersteuning die tot doel heeft de tussenpersoon te zijn voor de verkoop van diensten en promotionele aanbiedingen op internet in België. Wij verkopen op onze website coupons of cadeaubonnen, diensten die door klanten worden gebruikt om te profiteren van de diensten of goederen die door ons worden aangeboden. Deze worden per e-mail aan klanten verstrekt, volgens de e-mail waarnaar de klant zelf verwijst, onder de door SAMA gestelde voorwaarden en opgenomen op de voucher / cadeaubon / reservering / aankoop. De aanbiedingen van Sama mogen afzonderlijk worden verkocht en er worden geen verkoopbundelingsvoorwaarden opgelegd. Coupons en Vouchers worden dan gevalideerd zodra ze zijn gekocht en vanaf het moment dat de klant ze in zijn e-mailbox ontvangt.

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop gedaan op de online verkoopsites van de SAMA-groep: www.samawellness.be,  www.samaacademy.be,  www.samashopping.be, ... De lijst is niet uitputtend voor zover de ontwikkeling van onze activiteiten permanent is. De aanbiedingen te koop op deze sites zijn alleen bedoeld voor volwassenen (ouder dan 18 jaar). De koper verklaart meerderjarig te zijn, deze algemene voorwaarden te hebben gelezen alvorens zijn bestelling te plaatsen en ze zonder voorbehoud te hebben aanvaard wanneer hij op de knop klikt waarmee hij zijn bestelling of reservering valideert.

Handelsmerkrechten/SAMA handelsmerk en logo geregistreerd en beschermd

SAMA is de eigenaar en bevoegd om de op de website aanwezige namen en logo's of het op de website aanwezige merk te gebruiken. Elk gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan, kan de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur met zich meebrengen. SAMA behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen aan te wenden tegen personen die inbreuk maken op haar rechten of die van haar begunstigden.

CGV: À propos de moi

Inhoud

De gegevens op de website worden uitsluitend ter informatie verstrekt.

Wijzigingen: Sama behoudt zich het recht voor  om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de koper. Door deze website te blijven bezoeken of gebruiken na een dergelijke publicatie, wordt u geacht deze gebruiksvoorwaarden, zoals herzien, te accepteren. We behouden ons het recht voor om informatie, functies, specificaties of andere delen van deze site toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen (op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving). De uitgever behoudt zich het recht voor om de algemene gebruiksvoorwaarden van de websites te allen tijde vrijelijk te wijzigen. Elke internetgebruiker die verbinding maakt met de Website wordt uitgenodigd om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Het hernieuwde gebruik van de site naarmate deze gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, betekent de aanvaarding, door elke gebruiker, van de geldende Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Bestellingen en validatie: De validatie van de bestelling en de totstandkoming van het contract worden uitgevoerd volgens de volgende fasen: - De koper registreert zich op de site en klikt op de knop "Kopen" nadat hij zijn dienst of zijn product heeft gekozen; -De koper kiest het aantal producten dat hij bestelt en specificeert zijn contactgegevens (naam, adres, e-mail) en hij doorloopt de beveiligde online betalingsmodule om zijn aankoop te betalen; -De koper kan geen bestelling voltooien voordat hij zijn bestelling bevestigt akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de site door het vakje "Ik accepteer de AV en ik heb het herroepingsrecht gelezen" aan te vinken. -De koper ontvangt onmiddellijk per e-mail een bevestiging van zijn aankoop en de bevestiging van zijn betaling via de beveiligde betalingssite. - Vanaf dit moment kan de koper profiteren van de service/aankoop  aangeboden door SAM. -De koper dient deze voucher / cadeaubon / reservering / aankoop te tonen  nadat hij het bij ontvangst in zijn brievenbus heeft afgedrukt.

Service / Locaties  :

De SAMA-groep wordt vertegenwoordigd door verschillende vestigingen, de aankoop  een voucher / cadeaubon / reservering / aankoop moet worden verstrekt in de plaats / inrichting die eerder is gedefinieerd tijdens uw aankoop. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Directie, kan de plaats van dienstverlening niet worden gewijzigd.

Opname:

De herroepingstermijn is 14 dagen, vanaf de dag van aankoop van uw voucher / cadeaubon / reservering / aankoop: mogelijkheid voor de koper om een terugbetaling aan te vragen, zonder boetes, met uitzondering van de kosten van terugzending van PAYPAL (7%)  en ATOS WORLDLINE (3%). Elk verzoek tot terugbetaling dat de herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van uw betaling overschrijdt, komt te vervallen en zal daarom door Sama niet in behandeling worden genomen. Daarom zal Sama in het geval van een geschil met betrekking tot de terugbetaling na de herroepingstermijn van 14 dagen niet verantwoordelijk worden gehouden voor uw vertraging en zal daarom uw volledige verantwoordelijkheid op zich nemen en dit tegen alle personen die een onrechtmatige terugbetaling vragen. Om uw verzoek om terugbetaling uit te oefenen tijdens de herroepingstermijn die volgt op uw lidmaatschap van Sama. Gelieve te schrijven aan Sama (Adres: 193 Avenue de Jette, 1090 Brussel.). De terugbetaling zal uiterlijk binnen 30 dagen na het verzoek tot terugbetaling worden gedaan via een bankoverschrijving of via PAYPAL (als u via deze methode had betaald) en de kosten zijn voor rekening van de klant (d.w.z. ongeveer 7% van het totale bedrag via PAYPAL EN 3% voor andere online betaalmethoden).

Sama Academie

Bezig


Sama Winkelen

Bezig

CGV: Bienvenue

Boeken DUO behandelingen / behandelingen langer dan 90min

Voor elke reservering van behandelingen in DUO (2 personen tegelijk) of van meer dan 90 minuten (op 1 persoon) dient een aanbetaling te worden gedaan. Dit om het voor de dienstverlening benodigde personeel te blokkeren. Sama behoudt zich het recht voor om een reservering te weigeren zonder betaling van een aanbetaling.

Vertragingsbeleid

Door een dienst bij Sama te kopen of te reserveren, stemt u ermee in om uw dienst te komen ontvangen op de datum en het tijdstip zoals aangegeven tijdens uw reservering. Elke vertraging is de verantwoordelijkheid van de klant en wordt in mindering gebracht op het moment van de service.

Annuleringsvoorwaarden en aanbetalingen

Bij annulering vragen wij u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden. Bij laattijdige afzegging, dat wil zeggen minder dan 24 uur voor het tijdstip van de afspraak, wordt geen aanbetaling gerestitueerd. 

Abonnementen

  Bij abonnementen vindt geen restitutie plaats, bij langdurige medische ongeschiktheid wordt het abonnement verlengd. Beperkingen op goede deals: elke goede deal  is slechts geldig voor een beperkte periode (die varieert naargelang het aanbod): vanaf de aankoopdatum, na het verstrijken van de geldigheidsdatum van deze Voucher, vervalt het betreffende aanbod en is de service niet langer mogelijk en niet langer geaccepteerd door SAMA. Om echter van deze goede deal te kunnen profiteren en het betaalde promobedrag niet te verliezen, moet in het centrum een toeslag worden betaald die gelijk is aan de normale waarde van de dienst.

Vouchers / cadeaubonnen / reserveringen / aankopen  zijn niet gekoppeld aan een specifieke persoon, ze zijn gekoppeld aan een eenvoudig Couponnummer / code en een beveiligingscode. Ze kunnen worden aangeboden aan en gebruikt door derden. Alleen de koper draagt het risico van verlies of diefstal van de voucher / cadeaubon / reservering / aankoop  dat hij kocht.

Elke reproductie, wijziging of doorverkoop van de voucher / cadeaubon / reservering / aankoop  meerdere exemplaren is verboden. Elke voucher / cadeaubon / reservering / aankoop  kan maar één keer worden gebruikt. Indien een waardebon / cadeaubon / reservering / aankoop  niet volledig wordt gebruikt, wordt geen gedeeltelijke terugbetaling of daaropvolgende gedeeltelijke service verleend.

Disclaimer: Sama staat er niet voor in dat de geleverde diensten geschikt zijn om aan de behoeften van de klant te voldoen. Het is aan de klant om zorgvuldig en nauwkeurig zijn behoeften te beoordelen, om hun geschiktheid te beoordelen, om ervoor te zorgen dat hij over de specifieke vaardigheden beschikt om deze site te gebruiken. De klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van deze site maakt en in geen geval kan Sama om welke reden dan ook verantwoordelijk worden gehouden voor of vanwege de gevolgen van dit gebruik.

Intellectueel eigendom: Alle elementen van de Sama-site zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van Sama. Niemand is bevoegd om elementen van de site te reproduceren, exploiteren, herdistribueren of voor welk doel dan ook te gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk, of ze nu software, visueel of geluid zijn. Elke eenvoudige of tekstlink is strikt verboden zonder een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van Sama. Betalingsvoorwaarden: Twee betalingsopties: Betalingen worden gedaan per bank of creditcard via het beveiligde PAYBOX-systeem of ze zullen worden gedaan via het beveiligde PAYPAL-systeem dat het SSL-protocol (Secure Socket Layer) gebruikt, zodat de verzonden informatie wordt gecodeerd door software en dat geen enkele derde hiervan kennis kan nemen tijdens het transport op het netwerk.

Toewijzing van jurisdictie - Toepasselijk recht

Alle geschillen die kunnen ontstaan met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, aanvaarding en uitvoering hiervan, ongeacht de plaats van inschrijving of van schikking, zullen het voorwerp uitmaken van een poging tot minnelijke schikking die de partijen zich ertoe verbinden te streven. Als dit niet binnen een termijn van een maand kan worden bereikt, zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd, zelfs in geval van een garantievordering of meerdere verweerders.

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

CGV: À propos de moi

Privacyverklaring

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

CALM bvba: Jettelaan 193, 1090 Brussel - Tel. 0488 / 946.551 - E-mail  kalmsprl@gmail.com  - Bedrijfsnummer 0676.408.615

Naleving van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

CALM SPRL (hierna "SAMA") kan haar activiteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. SAMA is er echter van overtuigd dat de verwerking van uw persoonsgegevens moet gebeuren op een manier die beantwoordt aan de bestaande waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw privacy, zoals aangegeven in de wet van 8  December 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

bij Sama  Wij hechten veel waarde aan respect voor uw privacy, daarom behandelen wij uw persoonsgegevens met de grootste zorg. Aangezien op 25 mei 2018 nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens van kracht zijn geworden, nodigen wij u uit om ons privacybeleid te lezen om de belangrijkste aspecten en uw rechten te begrijpen. De persoonsgegevens die u ons meedeelt, worden verwerkt door CALM sprl, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke voor deze persoonsgegevens, voor de doeleinden beschreven in de algemene voorwaarden (met inbegrip van het beheer van de contractuele relatie, waarmee u contact opneemt in geval van problemen, controle van transacties en het voorkomen van fraude en misbruik). U kunt deze algemene voorwaarden steeds raadplegen voor elk van onze diensten. Sama behoudt zich tevens het recht voor deze persoonsgegevens te gebruiken om u vervolgens informatie te verstrekken met betrekking tot de aanbiedingen en diensten die door Sama worden uitgegeven en/of verspreid, onder meer in het kader van Sama's gerechtvaardigd belang bij het promoten van haar diensten bij haar klanten, inclusief per post, e-mail en telefoon.

  De persoonsgegevens die u ons meedeelt, worden tot 36 maanden na beëindiging van uw overeenkomst bewaard, waarna deze gegevens worden gewist of geanonimiseerd (onder voorbehoud van een specifieke wettelijke verplichting). Indien u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor het verstrekken van informatie met betrekking tot de door Sama verstrekte en/of verspreide diensten, kunt u ons dit te allen tijde laten weten door een schriftelijk, gedateerd en gedateerd verzoek te sturen. vergezeld van een identiteitsbewijs, op het volgende adres: CALM sprl, Jettelaan 193, 1090 Brussel. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, indien nodig rectificatie vragen, wissing verkrijgen, de verwerking ervan beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik ervan in het kader van profilering door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, vergezeld van een bewijs van uw identiteit, naar hetzelfde adres te sturen. Tot slot kunt u bij geen gehoor op een dergelijk verzoek een klacht indienen bij de ter zake bevoegde autoriteit in België:  https://www.autoriteprotectiondonnees.be/


Persoonlijke gegevens  : algemeen

De websites gebruiken  SAM  (hierna "de Website") en elke keer dat u persoonsgegevens aan SAMA meedeelt, gaat u akkoord met deze Privacyverklaring en met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door SAMA. Eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring zullen op de Website worden geplaatst.

Voor welke doeleinden gebruikt SAMA uw gegevens?  ?

SAMA respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. SAMA gebruikt de gegevens die u met uw toestemming meedeelt alleen voor de doeleinden waarvoor u ze aan SAMA heeft doorgegeven, in overeenstemming met het bedrijfsdoel van SAMA.

SAMA maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme of geanonimiseerde gegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u uw identiteit kunt achterhalen, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, etc. Anonieme of geanonimiseerde gegevens zijn gegevens waarmee uw identiteit niet (meer) kan worden achterhaald.

SAMA verkoopt uw gegevens niet

SAMA stelt uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden, met uitzondering van de personen en/of entiteiten die betrokken zijn bij de verwerking en uitvoering van de dienstverlening door SAMA. Medewerkers en medewerkers van SAMA en door SAMA ingeschakelde derden zijn verplicht tot geheimhouding van uw gegevens.

Koekjes

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. De Website gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen SAMA in staat informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten van SAMA en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van bezoekers van de Website. Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo configureren dat deze geen cookies ontvangt tijdens het browsen, of u kunt cookies verwijderen via uw browser. Als u cookies weigert of verwijdert, kunnen sommige functies van de Website niet langer bruikbaar zijn, of kan de werking van bepaalde functies worden verstoord of vertraagd.

Recht op inzage, wijziging en verwijdering

U heeft het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen, zoals bepaald door de wet van 8  December 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Door middel van een identiteitsbewijs (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CALM sprl, Jettelaan 193, 1090 Brussel, gratis een schriftelijke kopie van uw gegevens ontvangen. een persoonlijk karakter. Indien nodig kunt u ook kosteloos en op verzoek verzoeken om correctie of verwijdering van de gegevens. Aangezien u de gegevens zelf heeft doorgegeven, draagt SAMA geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.

gewijzigd op 25/05/2018 om 15:15

CGV: À propos de moi
bottom of page